Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM219E - BIỂU THỨC HẬU TỐ

Cho mỗi xâu S biểu diễn một biểu thức với các số a, b, dấu ngoặc () và các toàn tử +, -, *, / , ^. Biểu thức hậu tố là cách lưu trữ biểu thức ban đầu để máy tính tính toán thuận lợi hơn theo quy tắc một toán tử sẽ đi kèm ngay sau hai toán hạng.

Với biểu thức a+b*c+d, dạng biểu thức hậu tố của nó sẽ là abc*+d+. Thứ tự thực hiện phép tính sẽ như sau:

  • Tính e = b*c, biểu thức mới có dạng ae+d+.
  • Tình f = a+e, biểu thức mới có dạng fd+.
  • Tình g = f+d, kết thúc tính toán.

Cho một dãy biểu thức, nhiệm vụ của bạn là hãy chuyển biểu thức đã cho về dạng hậu tố.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test (T ≤ 100).

Mỗi dòng gồm một xâu S, không quá 50 kí tự. Các số trong biểu thức đại diện bởi một chữ cái thường.

Output: 

Với mỗi test, in ra biểu thức hậu tố tìm được.

Ví dụ:

Input:

Output

2

a+b*c+d

a+b*(c^d-e)^(f+g*h)-i

 

abc*+d+

abcd^e-fgh*+^*+i-


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.