Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM219D - BỘ BA SỐ PYTAGO

Cho dãy số A[] gồm có N phần tử. Một bộ 3 số (a, b, c) được gọi là bộ ba số Pytago nếu như a2 + b2 = c2.

Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra xem có tồn tại bộ ba số Pytago trong dãy số A[] hay không?

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 20).

Mỗi test gồm số nguyên N (1≤ N ≤5000).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1 ≤ A[i] ≤ 109).

Output: 

Với mỗi test, in ra trên một dòng “YES” nếu tìm được, và “NO” trong trường hợp ngược lại.

 

Ví dụ:

Input:

Output

2

5

3 1 4 6 5

3

1 1 1

 

YES

NO


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.