Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM119J - TRỘN DÃY SỐ

Cho dãy số A có N phần tử và dãy số B có M phần tử, các phần tử của hai dãy số là riêng biệt. Một cách trộn 2 dãy số A và B thành dãy số C mới có M+N phần tử được chấp nhận nếu như dãy A là một dãy con của C và B cũng là một dãy con của C. Nói cách khác, phép trộn chỉ cho phép đan xen các phần tử của 2 dãy số vào với nhau, chứ không được làm thay đổi thứ tự như trong dãy số ban đầu của chúng.

Ví dụ 2 dãy A = [1, 2, 3], B = [4, 5, 6]. Phép trộn xâu [1, 4, 2, 3, 5, 6] là thỏa mãn, trong khi đó [1, 4, 3, 2, 5, 6] là không thỏa mãn, do đã đổi vị trí của số 2 và 3.

Cho biết N và M. Các bạn hãy xác định xem có bao nhiêu cách trộn dãy số thỏa mãn? In ra đáp án theo modulo 10^9+7.

Input:

  • Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 10).
  • Mỗi test gồm 2 số nguyên N và M (1 ≤ N, M ≤ 100).

Output: 

  • Với mỗi test, in ra một số nguyên là đáp án tìm được trên một dòng.

 

Ví dụ:

Input

Output

2

2 2

3 2

6

10

 

Giải thích test 1:

Giả sử dãy số là [1, 2] và [3, 4]. Có 6 cách trộn 2 dãy đó là:

[1, 2, 3, 4], [1, 3, 2, 4], [3, 4, 1, 2], [3, 1, 4, 2], [1, 3, 4, 2], [3, 1, 2, 4].


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-06-13 13:17:20
(n + m)! / (n! * m!)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.