Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM119F - ĐƯỜNG ĐI NHỎ NHẤT

Cho bảng A[] kích thước N x M (N hàng, M cột). Bạn được phép đi sang trái, đi sang phải và đi xuống ô chéo dưới. Khi đi qua ô (i, j), điểm nhận được bằng A[i][j].

Hãy tìm đường đi từ ô (1, 1) tới ô (N, M) sao cho tổng điểm là nhỏ nhất.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 20).

Mỗi test gồm số nguyên dương N và M.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm M số nguyên A[i][j] (0 ≤ A[i] ≤ 1000).

Output: 

Với mỗi test, in ra độ dài đường đi nhỏ nhất trên một dòng.

Ví dụ:

Input

Output

1

3 3

1 2 3

4 8 2

1 5 3

 

8

 

Giải thích test: Đường đi (1, 1) à (1, 2) à (2, 3) à (3, 3).


Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.