Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM119E - SỐ CÓ CÁC CHỮ SỐ SẮP XẾP TĂNG DẦN

Xét các số X có các chữ số được sắp xếp tăng dần, tức a[1] ≤ a[2] ≤ … ≤ a[N] trong đó a[1], a[2], …, a[N] lần lượt là các chữ số của X. Chẳng hạn 223, 8999, …

Nhiệm vụ của bạn là đếm xem có bao nhiêu số như vậy với mỗi N cho trước.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).

Mỗi test gồm một số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 100).

Output: 

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng theo modulo 10^9+7.

Example

Input:
3
1

2

3

Output: 10
55
220

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.