Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM119C - TÍNH TỔNG BỘ BA

Cho dãy số F[n] được xác định bằng công thức F[n] = an  + bn + cn với a, b, c là các số nguyên dương và a < b < c.

Cho biết F[2], F[3], F[4], bạn hãy xác định a, b, c (dữ liệu đảm bảo tồn tại duy nhất một bộ ba a, b, c thỏa mãn). Sau đó, tính giá trị biểu thức S = F[L] + F[L+1] + ... + F[R] theo modulo 10^9+7.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 2500).

Mỗi test gồm 5 số nguyên F[2], F[3], F[4], L, R.

F[1] = a+b+c ≤ 15000.

1 ≤ F[2], F[3], F[4], L, R ≤ 1015

Output: 

Với mỗi test, in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Example

Input:

4

14 36 98 5 6

49 251 1393 7 10

14 36 98 6 9

49 251 1393 8 8

Output:

1070

72592824

30124

1686433

Được gửi lên bởi:Admin
Ngày:2019-07-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.