Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM019K - SỐ SMITH

Một số Smith là một số tự nhiên thỏa mãn tổng các chữ số của nó bằng với tổng các chữ số của các nhân tử. Ví dụ các số 4, 22, 27, 58, 85, 94, …

Nhiệm vụ của bạn là hãy xác định xem số nguyên N đã cho có là số Smith hay không?

Ví dụ 1: 378 = 2 x 3 x 3 x 3 x 7

Tổng các chữ số là 3 + 7 + 8 = 18.

Tổng các chữ số của các nhân tử là 2 + 3 + 3 + 3 + 7 = 18.

Ví dụ 2: 4937775 = 3 x 5 x 5 x 65837.

Ta có 4+9+3+7+7+7+5 = 42 = 3+5+5+6+5+8+3+7.

Input : Một số nguyên dương N (1 < N < 2^32).

Output: In ra “YES” nếu số đã cho là số Smith, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

 

Ví dụ:

Test 1

Test 2

Input:

378

 

Output:

YES

Input:

120

 

Output:

NO

 


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.