Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM019J - ƯỚC SỐ CHUNG LỚN NHẤT

Cho dãy số A[] nguyên dương có N phần tử. Bạn cần xây dựng dãy số B có N+1 phần tử sao cho Ước số chung lớn nhất của B[i] và B[i+1] = A[i] với mọi i thỏa mãn 1 ≤ i ≤ n. Vì có rất nhiều dãy số B[] thỏa mãn, nên bạn cần tìm được dãy số có tổng các phần tử là nhỏ nhất.

Input

  • Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (1 ≤ T ≤ 10).
  • Mỗi test bắt đầu bằng số nguyên N (2 ≤ N ≤ 1000).
  • Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A[i] (1 ≤ A[i] ≤ 10 000).

Output:  Với mỗi test in ra dãy số B[] trên một dòng.

Ví dụ:

 

Input

Output

2

3

1 2 3

3

5 10 5

1 2 6 3

5 10 10 5


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.