Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM019I - DÃY SỐ TRIBONACCI

Dãy số Tribonacci được định nghĩa như sau:

T[1] = 1; T[2] = 2; T[3] = 3;

T[i] = T[i-1] + T[i-2] + T[i-3] với mọi i > 3.

Đặt F[N] = T[1] + T[2] + … + T[N]. Nhiệm vụ của bạn là hãy tính F[N] theo modulo 1015+7.

Input:  Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).

Mỗi test gồm một số nguyên N (1 ≤ N ≤ 109).

Output:  Với mỗi test in ra đáp án tìm được trên một dòng.

Ví dụ:

Input

Output

5

1

2

3

4

5

1

3

6

12

23


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.