Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SSAM019F - SỐ FIBONACCI

Dãy số Fibonacci được định nghĩa theo công thức như sau:

F1 = 1

F2 = 1

Fn = Fn-1 + Fn-2 với n>2

Viết chương trình tính số Fibonacci thứ n (với n không quá 92)

Dữ liệu vào: Dòng đầu ghi số bộ test. Mỗi bộ test là một số nguyên n.

Kết quả: Với mỗi bộ test, ghi ra số Fibonacci thứ n trên một dòng.

Ví dụ

Input

Output

3

2

5

20

1

5

6765


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2019-07-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-07 17:18:40
Nên dùng meow hoạch động nha meow meow~
Chú Mèo Chui Xoong: meow
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.