Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SCRAMLET - Scrambled Letters

Nông dân John (FJ) giữ một dãy thứ tự từ điển của N (1 <= N <= 50,000) con bò của ông ta được dán vào cửa chuồng. Tên của mỗi con bò được thể hiện bởi một chuỗi các chữ cái viết thường có độ dài từ 1 đến 20.

Nông dân John (FJ) giữ một dãy thứ tự từ điển của N (1 <= N <= 50,000) con bò của ông ta được dán vào cửa chuồng. Tên của mỗi con bò được thể hiện bởi một chuỗi các chữ cái viết thường có độ dài từ 1 đến 20.
Được biết đến với danh hiệu vua phá rối, cô bò Bessie thay đổi danh sách bằng cách thay đổi thứ tự các chữ cái trong tên các con bò trong danh sách. Hơn nữa, cô ta còn thay đổi kí tự trên tên của các con bò. Bạn được cho danh sách đã được sửa đổi, hãy giúp FJ tính toán rằng, với mỗi tên trong danh sách, tìm ra vị trí cao nhất hoặc thấp nhất mà cái tên đó có thể xuất hiện ở dãy ban đầu.
TÊN BÀI: scramble

Được biết đến với danh hiệu vua phá rối, cô bò Bessie thay đổi danh sách bằng cách thay đổi thứ tự các chữ cái trong tên các con bò trong danh sách. Hơn nữa, cô ta còn thay đổi kí tự trên tên của các con bò. Bạn được cho danh sách đã được sửa đổi, hãy giúp FJ tính toán rằng, với mỗi tên trong danh sách, tìm ra vị trí cao nhất hoặc thấp nhất mà cái tên đó có thể xuất hiện ở dãy ban đầu.

Input

*Dòng 1: Một số tự nhiên N.

*Dòng 2..1+N: Mỗi dòng chứa một cái tên đã được thay đổi của một con bò.

Output

*Dòng 1..N: Dòng thứ i chứa hai số tự nhiên là vị trí nhỏ nhất và lớn nhất có thể mà tên của con bò thứ i có thể xuất hiện trong danh sách ban đầu.

Example

Input:
4
essieb
a
xzy
elsie

Output:
2 3
1 1
4 4
2 3

Giải thích:
Có 4 con bò với các cái tên như trên.
Chuỗi “a” luôn luôn xuất hiện trước, và chuỗi “xzy” luôn xuất hiện cuối bất kể theo hoán vị nào của nó. Hai chuỗi “essieb” và “elsie” có thể xuất hiện ở vị trí 2 hoặc 3 khi nó phụ thuộc vào thứ tự ban đầu. Ví dụ, “bessie” ở vị trí 2 và “elsie” ở vị trí 3, hoặc “sisbee” ở vị trí 3 và “ilees” ở vị trí 2.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-01-23
Thời gian chạy:0.301s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-01-08 05:03:26 Black Hole
Time max chặt, dùng char mới AC được, string không AC đc.
2015-01-07 17:09:41 Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Time chặt quá :|
2013-12-05 14:37:46 HULK


Last edit: 2013-12-05 14:38:21
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.