Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT136G - Bảng ô chữ

Cho một bảng các ô kích thước R * C.

Mỗi ô có thể là chữ cái in thường hoặc ô trống (kí hiệu là "#"). Một từ là một chuỗi các chữ cái liên tiếp theo chiều dọc hoặc ngang dài nhất có thể. Tìm từ có ít nhất 2 chữ cái trở lên và có thứ tự từ điển bé nhất.

Input

Dòng đầu chứa R và C (2 <= R,C <= 20)

R dòng sau, mỗi dòng chứa C kí tự là chữ cái in thường hoặc dấu "#'.

Dữ liệu luôn tìm được kết quả thỏa mãn đề bài

Output

In ra kết quả yêu cầu trên 1 dòng

Example

Input:
4 4 
luka 
o#a# 
kula
i#a#
4 4 luka o#a# kula i#a# Output: kala
Input:
4 4 
luka 
o#a# 
kula 
i#as

Output:
as
Input:
4 5
adaca da##b abb#b abbac Output: abb

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2022-04-12 21:41:02
NK-D21
Hoa nở hoa rụng bên bờ
Tình ta chan chứa, giờ vờ như không :(

Last edit: 2022-04-12 21:42:15
2015-08-18 18:43:57 Nguyễn Ðình Vinh


Last edit: 2015-08-18 18:44:11
2014-12-13 18:04:08 X-Dante
sói cô độc : chuẩn hơn là chú ý kết hợp cin >> getline :3333
2014-09-03 13:31:55
1 đấm AC :)
2013-10-30 03:03:04 ZOG break !!!
ai lam chu y phan nhap xuat ty.. dung string can than...!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.