Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT136A - Cảnh báo

Có một số đứa trẻ đang ăn trưa ở bàn ăn. Chúng luân phiên nhau lấy thức ăn từ bàn. Một số đứa trẻ ko được dạy dỗ nên nhảy vào lấy mà ko cho người khác cơ hội. Nếu ở 1 thời điểm 1 đứa trẻ lấy 1 miếng thức ăn mà trong khi nó có nhiều thức ăn hơn tất cả những đứa trẻ khác cộng lại, nó sẽ bị cô giáo cảnh báo về cách cư xử.

Cho thứ tự lấy thức ăn của bọn trẻ, tính số lần cô giáo phải cảnh báo.

Input

Dòng đầu chứa N (1<=N<=100) số lượt lấy thức ăn

N dòng sau, mỗi dòng chứa tên 1 đứa trẻ (không quá 20 kí tự tiếng ANh in thường)

Output

Số lần cảnh báo

Example

Input:
mirko 
stanko
stanko
4 mirko stanko stanko
stanko
Output: 1

 

Input:
17
a
b
b
a
a
a
c
a
b
b
c
b
b
b
b
b
b

 

Output:
4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2021-05-02 17:26:38
test hơi lừaaa
2018-08-06 16:19:47
-_- Ai giải thích giúp em test 1 sao lại ra 1 được không. rõ ràng ở lần 3 stanko đã bị cảnh báo 1 lần rồi, đến lần lấy thứ 4 vẫn là stanko lấy thì stanko phải bị cảnh báo thêm lần nữa chứ nhỉ.~~
2017-09-07 10:40:25
using map
2017-07-28 12:52:28
đề bài hay quá
2014-10-18 16:12:20 bình mực
hỏi ngu là sao khi bị cảnh báo có bị thu lại thức ăn không , như ex 1 đang lẽ stanko phải bị cảnh báo 2 lần, vì lần thứ 4 em nó có 3 đĩa, trong khi phần còn lại chỉ 1 đĩa
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.