Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135I - Nhìn và đọc

Phép biến đổi "nhìn và đọc" được định nghĩa như sau:

Bắt đầu từ số ở đầu tiên X. Với các số giống nhau thì nhóm lại thành một dãy (giả sử có Y số) thì dãy này được chuyển thành YX.

Ví dụ 122344111 đọc là "một 1, hai 2, một 3, hai 4, ba 1", do đó chuỗi 122344111 chuyển thành 1122132431.

Input

Dòng đầu chứa số bộ test: 

Mỗi dòng sau chứa 1 bộ test chứa chuỗi cần biến đổi (không quá 1000 chữ số)

Output

Với mỗi bộ test, in ra kết quả phép biến đổi

Example

Input:
3
122344111
11111111
12345
3 122344111 1111111111 12345 Output: 1122132431 101 1112131415

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-14 11:42:51
c++ https://ideone.com/lZV4lm
2020-02-04 14:01:57
Chả hiểu ý ông bên dưới nói gì meow :| 1000 phần tử vẫn AC 0.10s bth mà meow
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2017-03-06 15:21:38
Bài này dùng mảng char[] thì cấp phát 10000 phần tử. 1000 phần tử không accept được.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.