Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135G - Blackjack

Cho một tập N quân bài, mỗi quân chứa một số nguyên dương. Bạn cần phải chọn ra ba quân bài sao cho tổng các số trên 3 quân bài gần với số M nhất và không vượt quá M.

Input

Dòng 1 chứa 2 số N và M. (N <= 100, M <= 500 000)

Dòng 2 chứa N số nguyên dương, mỗi số không quá 100 000.

Output

In ra tổng 3 quân gần M nhất và không vượt quá M.

Input luôn đảm bảo tồn tại đáp số.

Example

Input:
5 21
5 6 7 8 9

Output:
21

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-13 12:54:54
c++: https://ideone.com/ePWIRv
2018-05-13 19:59:47 Vu Duy Truc
Sao N nhỏ vậy? N < 100
3 quân bài.
N^3 < 10^6. Chạy chưa tới 0.001s
2018-02-12 16:30:07
Kết hợp Bài toán cái túi nhưng sinh Tổ Hợp
2015-03-31 07:14:25 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/ptit135g-spoj-ptit-blackjack/
2014-06-13 06:39:47 UZU_CODER_ Ð
anh ơi bộ test có vấn đề, nó chưa quét hết các th
- e chạy bài này đúng nhưng sang bài11826. Bài C - PTIT Summer 1 thì nó lại sai dù 2 bài tương tự phân tính tổng
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.