Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135F - Đếm cửa sổ

Cửa sổ (có thể có rèm kéo) đươc biểu diễn dưới dạng 4 x 4, có 5 trạng thái như sau:

Tòa nhà có M tầng, mỗi tầng có N cửa số. Tính số cửa sổ của mỗi trạng thái.

....
....
....
....
****
....
....
....
****
****
....
....
****
****
****
....
****
****
****
****

Input

- Dòng đầu chứa 2 số M và N (không quá 100)

- Các dòng sau mô tả tòa nhà:

    - Khung cửa được kí hiệu bằng dấu #

    - Cửa số kích thước 4x4 gồm 1 trong các trạng thái như trên

Dễ thấy: Tòa nhà biểu diễn gồm 5M+1 dòng, mỗi dòng có 5N+1 kí tự

Output

Gồm 5 số là số cửa sổ tương ứng với các trạng thái như trên của tòa nhà

Example

Input:
1 2
###########
#....#****#
#....#****#
#....#....#
#....#....#
###########

Output:
1 0 1 0 0

 

Input:
2 3
################
#****#****#****#
#****#****#****#
#****#....#****#
#....#....#****#
################
#....#****#****#
#....#****#....#
#....#....#....#
#....#....#....#
################

Output:
1 1 2 1 1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C++ 4.3.2 CPP JAVA PAS-GPC PAS-FPC PYTHON3 PY_NBC

hide comments
2020-02-04 17:14:25
Có ảnh hay không không quan trọng meow, quan trọng mình phải biết nhìn hình meow meow
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2018-03-27 13:37:57
Ảnh che mất đề rồi @@
2017-07-26 17:51:26
PTIT135F: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit135f-dem-cua-so.html

Last edit: 2017-12-13 22:38:19
2017-04-05 09:55:21
vch duyệt trâu =))
2014-02-03 16:09:43 Black Hole
thế còn code =))
2014-02-03 14:59:56 Black Hole
Bị mất ảnh rồi còn đâu >.<
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.