Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135E - Xóa dấu ngoặc

Cho biểu thức toán học đúng, bạn cần tìm tất cả các biểu thức đúng có thể bằng cách xóa bỏ các cặp dấu ngoặc tương ứng với nhau từ biểu thức ban đầu.

Ví dụ: Cho biểu thức: (2+(2*2)+2)

Các biểu thức tìm được:

(2+2*2+2)

2+(2*2)+2

2+2*2+2

Các biểu thức (2+2*2)+2 và 2+(2*2+2) không được chấp nhận vì không xóa đi các cặp dấu ngoặc tương ứng với nhau

Input

Một dòng chứa biểu thức gồm các số nguyên không âm và các dấu "+‟, "*‟, "-‟, "/‟, và dấu ngoặc "(" and ")".

Biểu thức không quá 200 kí tự, có chứa ít nhất 1 và không quá 10 cặp dấu ngoặc.

Output

In ra tất các các biểu thức khác nhau thỏa mãn đầu bài theo thứ tự từ điển

Example

Input:
(0/(0))

Output:
(0/0)
0/(0)
0/0
(0/0) 0/(0) 0/0
Input:
(2+(2*2)+2)

Output:
(2+2*2+2)
2+(2*2)+2
2+2*2+2
Input:
(1+(2*(3+4)))

Output:
(1+(2*3+4))
(1+2*(3+4))
(1+2*3+4)
1+(2*(3+4))
1+(2*3+4)
1+2*(3+4)
1+2*3+4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-06 00:03:07
ví dụ cuối :<

Last edit: 2020-03-08 04:42:19
2018-03-08 06:11:20
chú ý: các TH giống nhau thì chỉ in ra 1 lần
VD ((1+2))+3 --> (1+2) +3 và 1+2+3
2015-03-09 12:48:06 Froze
sắp xếp kiểu gì mà mình sub toàn sai vậy nhỉ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.