Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135C - Số đặc biệt

Tèo có một dãy số gồm N số nguyên dương. Tèo gọi 1 số M lớn hơn 1 là số đặc biệt nếu như nó thỏa mãn tất cả số dư của các phần tử trong dãy số trên khi chia cho M đều bằng nhau.

Nhiệm vụ của bạn là xác định tất cả các số đặc biệt.

Input

Dòng đầu tiên là N (2<= N <= 100).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nhỏ hơn 10^9. Không tồn tại 2 số nào giống nhau.

Output

In ra tất cả các số đặc biệt mà Tèo quan tâmtheo thứ tự tăng dần.

Example

Input1:

3
6
34
38

Output1:

2 4

 

Input2:

5
5
17
23
14
83

Ouput2:

3


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-08-17 09:53:25


Last edit: 2015-08-17 10:08:07
2014-04-15 09:40:11 Hat Dau Nho
neu khong ton tai so dac biet thi in ra cai gi?
2013-11-22 07:03:35 sumit toan sai
test đung mafbao kết quả sai là sao
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.