Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135B - Đèn giao thông

Luka lái xe trên một đoạn đường thẳng, có rất nhiều đèn giao thông trên đoạn đường này.

Khi Luka bắt đầu chuyển động từ vị trí xuất phát thì tất cả các đèn giao thông đều hiện thỉ màu đỏ và bắt đầu chu kì.

Luka đi một đơn vị đường hết 1s. Nhiệm vụ của các bạn là hãy tính xem Luka cần bao nhiêu thời gian để đi hết quãng đường này?

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số N và L là số đèn giao thông trên đường và chiều dài quãng đường. (1 <= N <= 100, 1 <= L <= 1000).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số D, R, G là khoảng cách từ điểm xuất phát tới đèn giao thông đó, số giây đèn đỏ và số giây đèn xanh. (1 <= D < L, 1 <=  R <= 100, 1 <= G <= 100).

Các đèn giao thông sẽ được sắp xếp theo khoảng cách tăng dần, không có 2 đèn nào ở cùng 1 vị trí.

Output

Thời gian mà Luka cần để hoàn thành hết quãng đường đó.

Example

Input1:

2 10
3 5 5
5 2 2

Ouput1:

12

 

Input2:

4 30
7 13 5
14 4 4
15 3 10
25 1 1

Output2:

36

 

Giải thích test 1: Luka sẽ phải chờ 2s ở đèn thứ nhất, sau đó đi đến đèn giao thông thứ 2 (giây thứ 7)thì đèn thứ 2 đang là màu xanh, do đó đi tiếp đến hết quãng đường cần 5s nữa, tổng cộng cần 12s.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-03-24 09:35:38
one hit :)))
2017-08-02 12:21:00
PTIT135B: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit135b-den-giao-thong.html

Last edit: 2017-12-13 23:57:45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.