Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT135A - Đỗ xe

Luka là ông chủ của 3 chiếc xe tải. Hàng đêm, anh thuê lái xe đến mua nấm ở xưởng nấm. Luka đưa trước tiền cho 3 lái xe của mình. Giá tiền đậu xe tại xưởng nấm như sau:

Nếu có 1 xe đậu thì lái xe trả A đồng/phút.

Nếu có 2 xe đậu thì mỗi lái xe trả B đồng/phút.

Nếu có 3 xe đậu thì mỗi lái xe trả C đồng/phút.

Cho biết thời gian đến và đi của mỗi xe. Hãy xác định xem Luka cần phải đưa bao nhiêu tiền cho các lái xe của mình.

Input

3 số a, b, c (1 <= c <= b <= a <= 100). 3 dòng tiếp theo là thời gian đến và đi của từng xe. Các giá trị thời gian đều <= 100 phút.

Output

Số tiền mà Luka cần đưa cho 3 lái xe.

Example

Input1:
5 3 1
1 6
3 5
2 8
Ouput1:
33
 
Input2:
10 8 6
15 30
25 50
70 80
Ouput2:
480

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-04-05 17:48:50
C++ : https://ideone.com/rYqzBh
2019-07-10 13:49:34
1 hit AC :))
2018-07-22 18:05:41
có vẻ giống bài sự kiện lịch sử
2017-08-22 20:51:10 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit135a-spoj-ptit-do-xe/
2017-03-27 17:09:10
đề bài khó hiểu :V
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.