Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT133G - Sai số

Giáo sư Vegapunk đang cố gắng hoàn thiện chiếc máy tính của mình, nhưng không hiểu sao nó vẫn mắc 1 sai sót nào đó.

Giáo sư test nó bằng hàm đa thức. Chẳng hạn với hàm f(x) = x2 + 2x + 1 có bậc là 2. Một số giá trị của nó sẽ là:
f(0) = 1, f(1) = 4, f(2) = 9, f(3) = 16, f(4) = 25. Vậy dãy giá trị đúng là 1, 4, 9, 16, 25.

Nhưng không hiểu sao chiếc máy tính của giáo sư Vegapunk lại tính toán thành 1, 4, 12, 16, 25. Rõ ràng 12 là giá trị không chính xác.

Biết rằng chiếc máy tính chỉ bị sai duy nhất 1 lần, nhiệm vụ của bạn là xác định số bị sai.

Input

Gồm nhiều bộ test.

Mỗi bộ test bắt đầu bởi số d, là bậc của đa thức (<=5).

d+3 dòng tiếp theo, là các giá trị f(0), f(1), f(2),... f(d+2).

Input mẫu:
d
v_0
v_1
...
v_(d+2)

Input kết thúc bởi số 0.

Output

Với mỗi test, in ra vị trí i mà v_i là sai số.

Example

Input:
2
1.0
4.0
12.0
16.0
25.0
1
-30.5893962764
5.76397083962
39.3853798058
74.3727663177
4
42.4715310246
79.5420238202
28.0282396675
-30.3627807522
-49.8363481393
-25.5101480106
7.58575761381
5
-21.9161699038
-48.469304271
-24.3188578417
-2.35085940324
-9.70239202086
-47.2709510623
-93.5066246072
-82.5073836498
0
Output:
2
1
1
6

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-02-15
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.