Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT133E - Genky number

Người ta đã xây dựng nhóm đại số Genky như sau:

1 số Genky là một cặp số <m,n> với m,n nguyên.

Phép nhân: <m,n>.<x,y> = <mx-ny,my+nx>.

Một số Genky <m,n> được gọi là ước của <p,q> nếu tồn tại số Genky <x,y> thỏa mãn
<m,n>.<x,y> = <p,q>.

Như vậy, với mỗi số Genky <m,n> sẽ có các ước là <0,1> , <1,0>, <-1,0>, <0,-1>, <m,n>, <-n,m>,
<-m,-n>, <n,-m>.

Và nếu m2 + n2 > 1 , 8 ước trên là phân biệt và số <m,n> sẽ có ít nhất là 8 ước.

Một số Genky <m,n> gọi là nguyên tố nếu m2 + n2 > 1 và có đúng 8 ước phân biệt. Nhiệm vụ của bạn là xác định xem <m,n> có phải là 1 số Genky nguyên tố hay không?

Input

Dòng đầu tiên là số bộ test. (số test <= 200).

Mỗi dòng tiếp theo gồm 2 số <m,n> thỏa mãn 1 < m2 + n2 < 20 000.

Output

Với mỗi test, in ra P nếu số Genky <m,n> là nguyên tố, trong trường hợp còn lại in ra C.

Example

Input:
8
10 0
0 2
-3 0
4 2
0 -13
-4 1
-2 -1
3 -1
Output:
C
P
C
C
P
C
C C P C C P P C

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-02-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.