Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT133D - Ăn bánh

Taro và Hanako thi "Ăn bánh".

Ban đầu có một hộp có N cái bánh rán. Taro và Hanako lần lượt ăn, Taro ăn trước. Mỗi lượt người chơi phải ăn một số lượng bánh là lũy thừa của 4, ví dụ 1, 4, 16, 64,... Ai không ăn được lượng bánh nào hợp lệ là thua. Hãy cho biết người thắng cuộc biết rằng hai người đều chơi với chiến thuật tối ưu. (1 <= N <= 10^9).

Input

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Mỗi test gồm một số n duy nhất.

Output

Với mỗi test in ra tên của người thắng cuộc.

Example

Input:
[CASE]
1
[CASE]
2
[CASE]
3
[END]
Output:
Taro
Hanako
Taro

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-02-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-16 16:36:22
vẫn chưa hiểu: "Chiến thuật tối ưu" là như lào???
2017-04-25 17:25:28
Mình không hiểu đề
2014-03-19 22:25:11 Cao Thị Trang
hat dau nho : de bat in ra nguoi thang cuoc, thi Taro la dung roi.
2014-03-15 05:10:07 Hat Dau Nho
o test 1 Taro an 1 banh thi Hanako an 0 banh thi Hanako thua moi phai chu nhi?
2013-03-13 04:38:07 Rubiks_cube
các test cách nhau bởi một dòng trắng là thế nào??
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.