Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT133C - Đếm số tam giác vuông

Vùng tọa độ 2D được giới hạn bởi gốc tọa độ (0,0) và điểm trên cùng bên phải (X,Y). Hãy đếm xem có bao nhiêu tam giác vuông cân với các tọa độ nguyên nằm trong vùng bị giới hạn như trên.

Input

Gồm nhiều test.

Dòng đầu tiên là số test. Mỗi dòng sau gồm 2 số X, Y (<= 1000).

Output

Với mỗi test, hãy in ra đáp số của bài toán.

Example

Input:

2

0 3

1 1

Output:

0

4

ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-02-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.