Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT133A - Tìm phần tử nhỏ nhất

Tèo đang chơi trò chơi với dãy số. Tèo có tập hợp m, gồm n phần tử không âm. (Phần tử đầu tiên là m[0]). Tèo đã biết trước k số đầu tiên, được xác định theo công thức:
m[0] = a
m[i] = (b * m[i - 1] + c) % r, 0 < i < k

Với mỗi i (k <= i < n), m[i] là số nguyên không âm nhỏ nhất không có mặt trong k phần tử cuối của tập m hiện tại. Các phần tử còn lại xây dựng theo quy tắc này.

Ví dụ, với k = 3, n = 4, tập m ban đầu gồm 3 phần tử {2, 3, 0}, thì phần tử thứ 4 của tập hợp sẽ là m[3] = 1.

Nhiệm vụ của bạn là giúp Tèo xác định phần tử thứ n (m[n-1]) là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên là số test (<=20).

Mỗi test gồm 2 dòng:

Dòng 1: 2 số n, k ( 1 <= k <= 105k < n <= 109).

Dòng 2 gồm 4 số a, b, c, r (0 <= abc <= 109, 1 <= r <= 109).

Output

Với mỗi trường hợp, in ra phần tử thứ n của tập hợp theo mẫu dưới đây.

Example

Input:
5
97 39
34 37 656 97
186 75
68 16 539 186
137 49
48 17 461 137
98 59
6 30 524 98
46 18
7 11 9 46
Output:
Case #1: 8
Case #2: 38
Case #3: 41
Case #4: 40
Case #5: 12

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2013-02-08
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-12-22 17:41:12
Với mỗi i (k <= i < n), m[i] là số nguyên không âm nhỏ nhất không có mặt trong k phần tử cuối của tập m hiện tại. Các phần tử còn lại xây dựng theo quy tắc này. Có ai hiểu được câu này không ạ ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.