Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT127J - Biến đổi chuỗi

Cho chuỗi gồm N chữ cái, các chữ cái là ‘A’ hoặc ‘B’. Có hai loại biến đổi:

-       Đổi 1 chữ cái bất kì (A -> B hoặc B->A).

-       Đổi K chữ cái đầu tiên của chuỗi (A->B và B->A).

Hãy tìm số phép biến đổi ít nhất để biến chuỗi đã cho thành chuỗi chỉ gồm các chữ cái ‘A’.

Input

-       Dòng 1: số N (1 ≤ N ≤ 1 000 000)

-       Dòng 2: chuỗi gồm N chữ cái, các chữ cái là ‘A’ hoặc ‘B’

Output

Số phép biến đổi tối thiểu.

Example

Input:

4

ABBA

Output: 2
Input:

5

BBABB

Output: 2
Input:

12

AAABBBAAABBB 

Output: 4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-31
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-01-25 06:24:14
khó hiểu đề bài ??
2017-09-07 06:55:31
ez gg trâu đệ quy AC
2016-08-30 10:47:27
qhđ
2016-06-17 16:07:18
Chạy trên máy thì đúng nộp toàn báo sai
2016-06-17 15:11:27
Bo test it the
2014-05-06 05:03:24 Black Hole
khoai thế @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.