Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT127I - Bán vé số

Fred thích chơi xổ số và cậu ta mua rất nhiều vé số. Mỗi vé gồm 6 số nguyên duy nhất trong khoảng từ 1 đến 49. Fred muốn có một tập vé số chứa tất cả các số từ 1 đến 49.

Cho trước một tập vé số mà Fred đã mua. Hãy kiểm tra xem tập vé đó có chứa tất cả các số từ 1 đến 49 hay không. 

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test bắt đầu với một dòng chứa số nguyên N  (1<=N<=100) là số vé mà Fred đã mua.

N dòng tiếp theo mô tả các vé số  của Fred với 6 số nguyên.

Dữ liệu vào kết thúc với một dòng chứa số 0.  

Output

ghi trên một dòng chữ “Yes” hoặc “No” cho biết bộ vé của Fred có bao đủ hết các số từ 1 đến 49 hay không. 

Example

Input:

1

1 2 3 4 5 6

9

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7 12 11

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 19 34 27 25 13

0 Output:

No

Yes

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-31
Thời gian chạy:1.004s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-05 13:34:54
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2018-01-21 03:13:09
https://www.youtube.com/watch?v=YDihc4jo4E8&index=22&list=PLXfp-C4EuTOO9fZzA6SC8__5FVNx9x6_4
2017-07-12 14:30:18
PTIT127I: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit127i-ban-ve-so.html

Last edit: 2017-12-06 19:10:49
2014-10-02 15:21:56 Con Bò Huyền Thoại
sai có thể là vì "YES" và "Yes" :)))
2012-12-18 05:14:56 LastShadow
sao lai sai vay?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.