Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT127G - Tách số

Cho đoạn văn có N dòng, mỗi dòng chỉ chứa các chữ số và chữ cái in thuờng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các số trong đoạn văn và in chúng ra thành một dãy số không giảm. Để cho đơn giản, các số có các chữ số 0 bắt đầu sẽ xóa bỏ các chữ số 0 ở đầu.

Các số được xác định duy nhất bằng cách quét qua đoạn văn và luôn lấy số lượng các chữ số lớn nhất có thể. Ví dụ: Các số 01a2b3456cde478 là 1, 2, 478, 3456.

Input

Dòng 1 chứa số nguyên N (1 ≤ N ≤ 100), là số dòng của đoạn văn.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi các chữ số và chữ cái in thuờng trong tiếng Anh. Mỗi dòng tối đa 100 kí tự.

Output

Gồm M  dòng (M là số các số tìm được trong đoạn văn). Mỗi dòng chứa 1 số lấy từ đoạn văn. Các số được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Chú ý: M luôn không quá 500.

Example

Input:

2

lo3za4

01

Output:

1

3

4

Input:

4

43silos0

zita002

le2sim

231233

Output:

0

2

2

43

231233

Input:

4

01bond

02james007

03bond

04austinpowers000

Output:

0

1

2

3

4

7


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-07-14 10:12:32
PTIT127G: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit127g-tach-so.html

Last edit: 2017-12-09 00:52:55
2015-07-06 15:45:34 Nguyễn Ðình Vinh
chs sai nữa :v
2015-06-18 12:18:25 Z3r0_L0v3
Bài ảo thế
2015-05-17 19:27:35 Nguyễn Ðình Vinh
bị thiếu số 0, làm thế nào bây bây giờ :(
2014-01-01 13:08:01 Tung Nguyen
@Chỉ_vì_thích_thôi: bài này bạn phải lưu vào xâu, vì 100 kí tự quá lớn
2013-12-27 03:55:20 Chờ một cơn mưa


Last edit: 2014-10-08 13:44:33
2013-11-13 15:58:52 Tung Nguyen
không hiểu sai ở chỗ nào luôn. hơi ức chế
2013-01-13 07:36:52 Ðức Hà
M luôn lớn hơn 0 chứ
2013-01-13 06:42:12 Nguyễn Ánh Ngọc
M < 0 duoc k nhi?
2012-10-19 08:18:56 LOVE
Bai nay hoi ao ao
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.