Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT127E - Điểm chung

Trong một lớp có N bàn, mỗi bàn có 2 học sinh. Trong giờ trả bài kiểm tra, mỗi học sinh đều nhận được số điểm kiểm tra của mình. Một đoạn bàn liên tiếp có điểm chung là K, nếu như mỗi bàn trong đoạn bàn đó đều có ít nhất một học sinh có điểm K. Bạn hãy xác định xem đoạn bàn liên tiếp nào có điểm chung với khoảng cách dài nhất.

Input

-       Dòng 1: Số N (1 ≤ N ≤ 100 000).  – là số bàn trong lớp.

-       Dòng 2..N+1: Dòng i+1 chứa 2 số nguyên A_i và B_i là điểm kiểm tra của bàn thứ i. (1 ≤ A_i, B_i ≤ 5)

Output

Một dòng chứa 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách: độ dài của đoạn bàn có điểm chung dài nhất và điểm chung K của đoạn bàn đó. Nếu có nhiều đoạn bàn có độ dài dài nhất như nhau, in ra điểm chung K thấp nhất.

Example

Input:

1

1 5

Output:

1 1

Input:

3

3 5

4 5

1 3

Output:

2 5

Input:

4

2 1

3 2

5 3

2 5

Output:

2 2


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-09 17:23:25
PTIT127E: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit127e-diem-chung.html

Last edit: 2017-12-14 02:17:17
2017-08-09 14:13:18
do A[i],B[i] nằm trong khoảng từ 1 đến 5 nên chỉ cần xét k ứng với 5 TH :)))))))
2017-01-28 05:48:13
năm mới mạn phép nghĩ k code :v
wall

bài này đơn giản tạo 1 mảng 2 phần tử lưu điểm chung k của 2 bàn liền nhau. nếu 2 bàn liên tiếp có 2 số k liền nhau thì lưu lại cả 2. nếu k có thì ghi 0
sau đó duyệt hết mảng đó tìm dãy con có phần tử con bằng nhau dài nhất. so sánh tìm số k nhỏ nhất tích hợp :v

mình làm trâu bò nên chỉ thế thôi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.