Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT127D - Chia kẹo 2

Có M chiếc kẹo dùng để chia cho N người. Mỗi người yêu cầu một số kẹo nhất định. Nếu một người không được chia đủ, người đó sẽ trở nên tức giận. Theo suy đoán, thì độ tức giận của họ bằng bình phương của số kẹo thiếu. Ví dụ nếu người A muốn nhận 32 kẹo, nhưng lại nhận được 29, người A sẽ mất 3 cái kẹo, và độ tức giận sẽ là 9. Thật không may, số kẹo không đủ để chia cho tất cả mọi người, vì vậy, bạn cần tìm cách chia sao cho tổng độ tức giận là tối thiểu.

Input

Dòng 1 chứa 2 số nguyên M (1 ≤ M ≤ 2×10^9) và N (1 ≤ N ≤ 100 000)

Sau đó là N dòng, mỗi dòng chứa một số là yêu cầu số kẹo của một người. Tổng số kẹo yêu cầu luôn luôn bé hơn 2.10^9 và vượt quá M.

Output

Một số nguyên duy nhất chứa tổng độ tức giận tối thiểu.

Example

Input:

5 3

1

3

2

Output: 1
Input:

10 4

4

5

2

3

Output: 4

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-31
Thời gian chạy:0.105s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2015-08-28 04:52:47 Nguyễn Việt Thắng
Tổng số kẹo yêu cầu vượt quá 2*10^9
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.