Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT127C - Bố trí phòng họp

Có n cuộc họp đánh số từ 1 đến n đăng ký làm việc tại một phòng hội thảo. Cuộc họp i cần được bắt đầu ngay sau thời điểm si và kết thúc tại thời điểm f­i. Hỏi có thể bố trí phòng hội thảo phục vụ được nhiều nhất bao nhiêu cuộc họp, sao cho khoảng thời gian làm việc của hai cuộc họp bất kỳ là không giao nhau.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ( n <= 10000)
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương si, fi (si < fi <= 32000) ( 1 <= i <= n).

Output

  • Dòng đầu tiên ghi số K là số các cuộc họp được chấp nhận phục vụ

Example

Input:

5

7 9

2 4

1 3

1 6

3 7

Output: 3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-MONKEY JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2023-02-01 11:56:25
O(n) thoaii : https://ideone.com/HbKBPC
2022-09-22 20:33:28
https://ideone.com/ffQyDM
code đã AC cho ae tham khảo hhe :>
2022-07-26 05:04:18
https://ideone.com/NZwSAF code acp nhá, học hỏi đi
2021-04-19 10:10:53
O(n^2) 1 dam ac de vl
2020-01-12 14:56:03
1 đấm ac ez v
2019-10-05 18:09:32
cùng 1 bài nộp c++.4.3.2 thì dc nộp bằng c++14 thì sai @@
2019-10-05 15:11:44
DP https://ideone.com/6cL34p
2019-06-20 14:41:37
LTE :v
2018-10-06 13:41:30
(n=10000 ) mà 2 vòng for ac éo hiểu đc :V
2018-07-24 21:21:20
mọa dùng QUICK SORT + QHD mà quá thời gian :V chặc phải dùng QUICK SORT + THAM LAM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.