Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT127B - Lấy chữ cái

A và B chơi một trò chơi như sau: Cho một chuỗi N chữ cái. Ở mỗi lượt của mình, một người lấy một chữ cái từ chuỗi ra và điền vào sau chuỗi đang có của mình. Người A sẽ luôn đi trước. Trò chơi kết thúc khi không còn lại chữ nào để lấy nữa. Một người sẽ chiến thắng nếu như chuỗi của người đó đứng trước trong thứ tự từ điển. Người A luôn chọn chữ cái theo quy tắc của mình, đó là chọn chữ cái ngoài cùng bên phải. Biết được điều này, người B muốn xác định xem mình có thể chiến thắng được hay không.

Input

Dòng 1 chứ số nguyên chẵn N (2 ≤ N ≤ 100 000)

Dòng 2 chứa N chữ cái in thuờng trong bẳng chữ cái tiếng Anh.

Output

Dòng 1: in ra “DA” nếu tồn tại cách để người B thắng, hoặc “NE” trong các trường hợp khác.

Dòng 2: in ra chuỗi tốt nhất (có thứ tự từ điển bé nhất) mà người B có thể chọn được khi kết thúc trò chơi.

Example

Input:
2
ne
Output:
NE
n
Input:

4
kava

Output:

DA
ak 

Input:
8
cokolada
Output:
DA
acko

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-31
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-10-11 14:13:24
Chưa hiểu sao sai nữa.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.