Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT127A - Tổ chức kì thi

Một cuộc thi gồm có M nữ và N nam đăng kí. Ban tổ chức cần xếp đội cho các thí sinh theo quy tắc như sau: Mỗi đội gồm 2 nữ và 1 nam. Tuy nhiên, ban tổ chức cần K người để tham gia vào công tác tổ chức (chọn từ số người đăng kí), K người này sẽ không thể chọn đội để thi. Ví dụ: Nếu M=6, N=3, K=2. Ban tổ chức có thể lấy 1 nam và 1 nữ để tham gia tổ chức, còn lại 5 nữ và 2 nam. Ban tổ chức có thể tạo ra 2 đội.

Bạn hãy giúp ban tổ chức tính xem có thể chọn tối đa bao nhiêu đội.

Input

Một dòng chứa 3 số nguyên M,N,K. (0≤M,N≤100), (0≤K≤M+N)

Output

Số nguyên duy nhất là số đội có thể lập được.

Example

Input:
6 3 2

Output:
2
Input:
2 1 1

Output:
0
Input:
6 10 3

Output:
3

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-08-22 19:47:57 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit127a-spoj-ptit-chuc-ki-thi/
2016-01-12 03:57:16


Last edit: 2016-01-31 10:46:43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.