Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121L - Ghép hình

Cho 3 hình chữ nhật có kích thước tương ứng là: a[i]×b[i] (i=1,2,3). Trong đó a[i],b[i] là các số nguyên dương không quá 10^9. Hỏi 3 hình chữ nhật trên có thể ghép thành một hình vuông không? Nếu ghép được cho biết độ dài cạnh hình vuông đó, ngược lại ghi số 0.

Input

Gồm 3 dòng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên dương là kích thước của một hình chữ nhật

Output

Một dòng duy nhất là đáp số của bài toán

Example

INPUT

OUTPUT

1 6

6 2

3 6

6

INPUT

OUTPUT

1 6

6 2

2 4

0


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-03 15:38:55
đần độn u mê lại ac
2019-08-31 16:35:29
1

Last edit: 2019-08-31 16:36:06
2017-07-14 10:23:37
PTIT121L: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit121l-ghep-hinh.html

Last edit: 2017-12-08 05:54:24
2014-10-27 02:27:52 PSA_Hieu
Dữ liệu lớn 10^9 nên để longlong.
Bài này vẽ hình vuông ra: rùi tìm cách qua 2 đoạn thằng chia hình vuông thành 3 hình chữ nhật là có hướng giải
2014-10-15 07:39:31 Cường D14AT1
Cám ơn anh Phi -_-
2014-07-25 16:45:46 3IDIOTS.TungAnh
Ngọc Thiện team Lương Tuyên à :v
2014-06-09 13:49:11 Black Hole
bài này test yếu lắm
34 1
1 1
1 1
ra 6 nhé :v
2014-06-07 13:05:38 Monkey D. Alc
để int thì WA, đổi lại long long thì AC -_-
2012-11-09 12:45:18 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
http://www.spoj.pl/PTIT/problems/BCX3/
bai nay lam the nao the ban ckt41
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.