Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121I - Lặp lại các kí tự

Với một xâu ký tự S, và một số nguyên R, hãy tạo ra một xâu T bằng cách mỗi ký tự trong S được lặp lại R lần. Các ký tự trong S có thể nằm trong dãy:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$%*+-./:

Input

  • Dòng 1 ghi số bộ test (không quá 1000)
  • Mỗi bộ test gồm số thứ tự, một dấu cách, tiếp theo là số 1<=R<=8, một dấu cách, rồi đến xâu ký tự S (không quá 20 ký tự). 

Output

Với mỗi bộ test ghi trên một dòng số thứ tự bộ test, một dấu cách rồi đến xâu T. 

Example

Input:

2

1 3 ABC

2 5 /HTP Output:

1 AAABBBCCC

2 /////HHHHHTTTTTPPPPP


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-04-03 20:22:01
Dùng char[21] AC như thường

Last edit: 2019-04-03 20:23:00
2018-02-22 08:55:52
bài này phải làm sai mới đúng :)))
2017-11-09 10:38:35
làm đúng r mà sao cứ báo sai nhỉ @@
2017-07-01 20:46:49
sai mãi vậy :((
2017-07-01 17:48:32
PTIT121I: http://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit121i-lap-lai-cac-ki-tu.html

Last edit: 2017-12-06 18:47:59
2012-12-12 16:16:20 LastShadow
sao lai sai vay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.