Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121G - Quan hệ

Có N người mang tên tương ứng là 1, 2, ..., N và tình trạng quen biết của N người này được cho bởi mảng đối xứng A[1..N][1..N] trong đó A[i][j] = A[j][i] = 1 nếu i quen j và bằng 0 nếu i không quen j (quy ước A[i,i]=0). Hãy xét xem liệu có thể chia N người đó thành 2 nhóm mà trong mỗi nhóm hai người bất kì đều không quen nhau?

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test có dạng như sau:

-          Dòng thứ nhất: Ghi số nguyên dương 1<=N <= 100

-          N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi N số A[i][1], ..., A[i][N].

Bộ test kết thúc bởi dòng chứa số N=0.

Output

Với mỗi bộ test, in ra trên một dòng:

-          ‘YES’ nếu có thể chia.

-          ‘NO’ nếu không thể chia.

Example

INPUT

OUTPUT

11

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0

YES


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-04-17 03:39:18
PTIT121G: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2018/04/ptit121g-quan-he.html
2017-08-21 09:02:26 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/ptit121g-spoj-ptit-quan-he/
2015-05-06 16:26:18 Con Bò Huyền Thoại
bài này duyệt thôi cũng dc :D
tìm trên google
PTIT121G spoj PTIT kienthuc24h
2014-02-18 17:15:26 Tung Nguyen
Tương tự bài kiểm tra đồ thị liên thông 2 phía
2012-11-04 13:47:05 Trần Vãn Dương D10CN2
Minh mong rang day la noi chung ta hoc hoi lan nhau ban huan co thac mac gi cu lien he voi minh 01644321263
2012-11-04 13:29:32 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
ctk41 co gi giup anh em voi
2012-11-04 13:27:15 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Nay may nguoi anh em ai lam duoc may bai share cach lam cho anh em de anh em hoc hoi lan nhau co gi xin nt cho minh hay comment tai day 0127003559
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.