Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121E - Nguyên tố hóa học

Hóa chất chỉ gồm các nguyên tố C, H, O có trọng lượng 12,1, 16 tương ứng.

Nó được biểu diễn dạng "nén", ví dụ COOHHH là CO2H3 hay CH (CO2H) (CO2H) (CO2H) là CH(CO2H)3. Nếu ở dạng nén thì số lần lặp >=2 và <=9.

Tính khối lượng hóa chất.

Input

Gồm một dòng mô tả hóa chất không quá 100 kí tự chỉ gồm C, H, O, (, ), 2,..,9.

Output

Khối lượng của hóa chất (luôn <=10000).

Example

INPUT

OUTPUT

COOH

45

INPUT

OUTPUT

CH(CO2H)3

148

INPUT

OUTPUT

((CH)2(OH2H)(C(H))O)3

222


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-07-11 09:37:58
1 đấm AC sử dụng Stack
2019-04-11 17:23:16
AC in 1 GO :D
2018-12-09 08:39:32
chạy bị lỗi là vì sao ạ?


Last edit: 2018-12-09 08:40:18
2017-07-30 11:47:55
PTIT121E: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit121e-nguyen-to-hoa-hoc.html

Last edit: 2017-12-13 23:14:57
2017-07-06 11:12:51
khó vậy @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.