Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT121C - Tìm kiếm file

Bạn đang phát triển một hệ điều hành, và bây giờ bạn cần viết một chương trình để liệt kê các file trong thư mục nào đó. Nhưng những file này phải phù hợp với một định dạng cho trước. Định dạng có thể chứa các kí tự đại diện (*), ví dụ như *.c. Một kí tự đại diện có thể là một số kí tự hoặc không kí tự nào cả. 

Input

Dòng đầu chứa chuỗi P – là định dạng cho trước, độ dài từ 1-100 kí tự, có thể gồm các kí tự từ ‘a’ tới ‘z’,’*’ hoặc ‘.’.

Dòng hai chứ số nguyên N, 1 ≤ N ≤ 100, là số file trong thư mục. Sau đó là N dòng chứa trên các file trong thư mục. Mỗi dòng là một chuỗi (độ dài từ 1 tới 100) có thể gồm các kí tự từ ‘a’ tới ‘z’ hoặc ‘.’. 

Output

Mỗi dòng là tên một file phù hợp với định dạng cho trước, các file được liệt kê theo thứ tự trong input. 

Example

INPUT

OUTPUT

*.*

4

main.c

a.out

readme

yacc

main.c

a.out

INPUT

OUTPUT

*a*a*a

4

aaa

aaaaa

aaaaax

abababa

aaa

aaaaa

abababa


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2012-02-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP CPP C++ 4.3.2 CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-03-20 16:10:06
@@

Last edit: 2017-03-20 16:11:01
2015-05-06 16:03:11 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/ptit121c-spoj-ptit-tim-kiem-file/
2013-12-30 18:14:26 Vani
Bạn có thể tham khảo từ A đến Z tại đây :
http://vanidev.meximas.com/?p=91
2013-05-19 17:13:19 Trần Khanh
Ai làm bài này nhớ chú ý cái input, có những dòng trống cần phải loại bỏ.
2012-11-07 14:58:02 Vương Sỹ Huấn DH BK TP HCM
Bay nay lam ntn the cac ban
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.