Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT017J - ACM PTIT 2017 J - SỐ CÁC SỐ KHÔNG CHIA HẾT

Cho 5 số tự nhiên a, b, c, d, e là các số nguyên tố cùng nhau từng đôi một. Hãy cho biết có bao nhiêu số nhỏ hơn hoặc bằng N không chia hết cho bất kỳ số nào trong các số a, b, c, d, e (N<263

Input

  • Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 50).
  • Mỗi test gồm hai dòng:  dòng đầu tiên ghi lại số N, dòng kế tiếp ghi lại 5 số a, b, c, d, e nguyên tố cùng nhau (cả 5 số đều không quá 1000).

Output

  • Ứng với mỗi test đưa ra số lượng các số không chia hết cho bất kể số nào trong các số a, b, c, d, e

Example

Input:
3
1000
2 3 5 7 11 
10000
3 4 5 7 11
1000000000
9 11 13 17 19
Output:
207
3116
665093420

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-09-05 08:49:23
PTIT017J: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit017j-acm-ptit-2017-j-so-cac-so.html

Last edit: 2017-12-14 22:08:21
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.