Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT017H - ACM PTIT 2017 H - SỐ ĐẶC BIỆT HOÀN HẢO

Số nguyên dương N được gọi là số đặc biệt hoàn hảo nếu N thỏa mãn

d2(N) = d(d(N)) = 2*N

Trong đó, d(N) là tổng các ước số thực sự của N kể cả N. Ví dụ N = 16 là số đặc biệt hoàn hảo vì

 d(16) = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31

 d(d(16)) = d(31) = 1 + 31 = 32 = 2*16.

Số N = 8 không phải số đặc biệt hoàn hảo vì

            d(8) = 1 + 2 + 4 + 8  = 15

            d(d(8)) = d(15) = 1 + 3 + 5 + 15 = 24 ¹ 2*8.

Cho số tự nhiên N (1≤N≤231). Hãy kiểm tra xem  N có phải là số đặc biệt hoàn hảo hay không. 

Input

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 50).

Mỗi test gồm một dòng ghi lại một số nguyên không âm.

Output

Ứng với mỗi test in ra “YES” nếu số đã cho là số đặc biệt hoàn hảo. In ra “NO” nếu số đã cho không không phải là số đặc biệt hoàn hảo.

Example

Input:
6
4
8
64
128
512
65536
Output:
YES
NO
YES
NO
NO
YES

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2018-03-21 11:59:30
2^n-1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.