Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT017E - ACM PTIT 2017 E - BIỂU ĐỒ CHỨNG KHOÁN

Cho một biểu đồ chứng khoán với n loại cổ phiếu, và k thời điểm khác nhau, Bài toán đặt ra là tách biểu đồ to này thành các biểu đồ con, sao cho các đường biểu diễn không được giao nhau hoặc chạm nhau.

Hãy tính xem cần phải tách ra ít nhất bao nhiêu biểu đồ con?

Input

  • Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T (T ≤ 100).
  • Mỗi test bắt đầu bằng 2 số nguyên N, K (1 ≤ N ≤ 100, 2 ≤ K ≤ 25).
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm K số Price[i][j] (0 ≤ Price[i][j] ≤ 106) lần lượt là giá của cổ phiếu thứ i tại thời điểm j.

Output

  • Với mỗi test in ra in ra chữ “Case” kèm theo số thứ tự bộ test và đáp án tìm được (theo mẫu như trong ví dụ).

Example

Input:
3
3 4
1 2 3 4
2 3 4 6
6 5 4 3
3 3
5 5 5
4 4 6
4 5 4
5 2
1 1
2 2
5 4
4 4
4 1
Output:
Case #1: 2
Case #2: 3
Case #3: 2

Giải thích test 1: Biểu đồ 1 gồm cổ phiếu 1 và 2, biểu đồ thứ 2 gồm cổ phiếu 3.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2017-04-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 ASM64 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.