Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT015E - ACM PTIT 2015 E - Ước số

Trong toán học, nếu số nguyên a chia hết cho số nguyên d thì số d được gọi là ước của số nguyên a. Đức mới được học về khái niệm ước số và bài tập về nhà của cậu là cần khảo sát các ước số của các số trong một đoạn số nguyên.

Yêu cầu: Cho các đoạn [a_i, b_i], hãy tính u_i là số ước của các số trong đoạn [a_i, b_i] và v_i tổng các ước của các số trong đoạn [a_i, b_i].

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa số nguyên K (K≤106), là số bộ dữ liệu.

Tiếp theo là K dòng, mỗi dòng chứa hai số a_i, b_i (<= 10^6).

Output

Với mỗi bộ dữ liệu ghi ra trên một dòng, mỗi dòng ghi ra hai số nguyên cách nhau một dấu cách là hai số u_i, v_i.

Example

Input:
2
1 2
4 5 Output: 3 4
5 13

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-19
Thời gian chạy:3s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2019-01-19 07:08:03
mình đã sàng ,tổng tiền tố rồi mà sao vẫn không dược nhỉ,
2017-05-04 18:10:54
0 không phải là số nguyên.
2017-05-01 04:31:27 hồ vãn tuấn
sàng lọc số nguyên tố, sau đó sinh ra tất cả các số.
2015-06-05 16:56:40 Bác Ba Phì
Cẩn thận nhé mọi người, test có số 0 đấy. Xem số ước và tổng ước của 0 bằng 0 mới AC.
2015-04-24 21:07:34 Bùi Ðắc Thịnh
3 số ước 2 tổng 4
4 số ước 3 tổng 7
nếu cộng lại thì phải là
số ước 5 tổng 11 chứ nhĩ
2015-04-22 17:27:36 Black Hole
dùng sàng nguyên tố đếm số ước và tổng ước của i, sau đó qhđ cộng dồn
2015-04-21 15:37:20 UnKnown
@Pham Duc bạn xài thuật gì vậy , mình toàn bị chạy quá lâu :v
2015-04-21 06:14:47 Pham Duc
Mình AC bài này với time > 2(s) .
Các bạn làm với time < 1s có thể chia sẻ cách làm được không ?
Cảm ơn nhiều .
2015-04-20 14:43:16 _________
Mọi người cho hỏi ước của 0 = ???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.