Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT015C - ACM PTIT 2015 C - Xếp lịch thi đấu

Để chuẩn bị cho giải ngoại hạng, có n đội bóng đá đến nhờ Liên đoàn bóng đá tổ chức giúp các trận đấu giao hữu. Các đội bóng được đánh số từ 1 đến n. Đội bóng i dự định sẽ đá giao hữu ci (ci < n) trận đấu. Với mỗi đội, một trận đấu có thể được tổ chức thi đấu trên sân của mình (sân nhà) hoặc thi đấu trên sân của đối phương (sân khách). Liên đoàn cần lên kế hoạch thi đấu cho tất cả các đội. Cụ thể, Liên đoàn cần xác định mỗi đội sẽ thi đấu với những đội nào và mỗi trận đấu sẽ diễn ra trên sân nhà hay sân khách để cho mỗi đội thi đấu đúng số trận như dự kiến và chênh lệch số trận đấu trên sân nhà với số trận đấu trên sân khách của mỗi đội là không quá 1. Để tăng cường sự giao lưu học hỏi giữa các đội bóng, lịch thi đấu phải đảm bảo hai đội bất kỳ thi đấu với nhau không quá một trận.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương nn số nguyên c1, c2,..., cn, hãy cho biết có thể xây dựng được kế hoạch thi đấu thỏa mãn điều kiện đề bài hay không?

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa số nguyên K (K≤100), là số bộ dữ liệu. Tiếp theo là K dòng, mỗi dòng là một bộ dữ liệu có cấu trúc như sau:

  • Dòng đầu của nhóm chứa một số nguyên dương n (n ≤ 1000);
  • Dòng thứ hai chứa n số c1, c2,..., cn.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu ghi ra trên một dòng, mỗi dòng ghi ra câu trả lời tương ứng với bộ dữ liệu trong dữ liệu vào, ghi YES nếu bộ dữ liệu tồn tại kế hoạch thi đấu thỏa mãn điều kiện đề bài, ghi NO trong trường hợp ngược lại.

Example

Input:
2
3
1 2 2
3
1 2 1 Output: NO
YES

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.