Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT015B - ACM PTIT 2015 B - Bộ ba đẹp

Cho lưới ô vuông kích thước m x n. Các dòng của lưới được đánh số từ 1 đến m, từ trên xuống dưới. Các cột của lưới được đánh số từ 1 đến n, từ trái sang phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j của lưới gọi là ô (i, j).  Mỗi ô trên lưới có thể được tô màu xanh, hoặc tô màu đỏ, hoặc không tô. Ta gọi bộ ba ô (C1, C2, C3) là bộ đẹp nếu ba ô C1, C2, C3 thỏa mãn các điều kiện sau:

1) Ô C1, C2 cùng hàng, ô C2, C3 cùng cột;

2) Ô C1, C3 cùng màu và khác màu với C2.

Yêu cầu: Cho trạng thái lưới ô vuông, hãy đếm số bộ đẹp.

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa số nguyên K (K≤10), là số bộ dữ liệu. Tiếp theo là K nhóm dòng, mỗi nhóm dòng là một bộ dữ liệu có cấu trúc như sau:

-  Dòng đầu của nhóm chứa hai số nguyên m, n (<= 1000);

-  m dòng tiếp theo, mỗi dòng một xâu ký tự độ dài n, ký tự thứ j trên dòng i là 0/1/2 tương ứng mô tả ô (i, j) không tô màu/tô màu xanh/tô màu đỏ.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu ghi ra trên một dòng, mỗi dòng ghi ra một số nguyên là số bộ đẹp đếm được.

Example

Input:
1
3 3
000
201
002 Output: 1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.