Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTIT015A - ACM PTIT 2015 A - Ghép số

Cho ba số nguyên dương a,b,c không quá 100 chữ số. Người ta muốn tạo ra một số lớn nhất có thể khi ghép các chữ số của các số này lại với nhau. Quy tắc ghép là vẫn đảm bảo số lượng chữ số như ban đầu nhưng có thể hoán đổi vị trí của chúng

Hãy tìm cách ghép để nhận được số lớn nhất.

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa số nguyên K (K≤100), là số bộ dữ liệu. Tiếp theo là K dòng, mỗi dòng là một bộ dữ liệu ghi ba số nguyên dương  (các số không vượt quá 100 chữ số).

Output

Với mỗi bộ dữ liệu ghi ra trên một dòng, mỗi dòng ghi ra một số nguyên là số lớn nhất ghép được.

Example

Input:
2
1 2 3
82 8 1 Output: 321
8821

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2015-04-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2020-02-04 09:56:00
Ông bên dưới làm cú hoang mang vcl meow. 98658 689 658431 -> 99888866655431 mới đúng nhé meow :)
Chú Mèo Chui Xoong: meow
2017-07-30 16:48:34
PTIT015A: https://e16cn-ptit.blogspot.com/2017/12/ptit015a-acm-ptit-2015-ghep-so.html

Last edit: 2017-12-13 23:19:41
2017-03-15 05:42:45
làm tnao v :(

Last edit: 2017-03-15 09:31:13
2017-03-07 17:15:53
98658 689 658431 -> 99888844455431 ( 1 bộ test cho các bạn tham khảo nhỡ hiểu sai đề )
2015-04-20 20:32:57 phuocnilno
;l
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.