Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P204PROF - Chọn số

Sắp đến sinh nhật bạn gái của Haley. Cậu ấy quyết định đặt mua một chiếc bánh gato để tặng cô ấy. Thay vì ghi trên bánh số ngày sinh nhật một cách đơn giản, nhàm chán, cậu quyết định chọn một số đẹp để ghi lên bánh. Theo Haley, một số được coi là đẹp là một số nguyên dương x thỏa mãn không có bất kì số nguyên dương a  ( a > 1) sao cho là a2 ước của x.

Ví dụ: 5 là một số đẹp vì không có số nguyên dương a (a > 1) mà a2  là ước của 5.

Nhưng hiện tại cửa hàng bánh gato chỉ có các số là ước của số nguyên dương n. Cậu ấy muốn lấy một số đẹp lớn nhất trong tất cả các số đó để in lên bánh. Bạn hãy giúp Haley nhé.

Input

Một số nguyên dương n duy nhất (1 <= n <= 1012 ).

Output

Một số mà Haley muốn lấy.

Example

Input

Output

12

6

Giải thích:

Cửa hàng bánh gato chỉ có các số là ước của 12, đó là: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ta thấy 12 không phải là số đẹp do tồn tại a = 2 mà 22 = 4 là ước của 12. Do đó, số cần tìm là 6.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.