Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P204PROB - Tính tổng Dãy Số

Cho một số n, tính tổng dãy số từ 1 đến n theo công thức sau:

A = -1 + 2 – 3 + 4 – 5 + …..

Input

Dòng duy nhất gồm một số n (1 ≤ n ≤ 1012)

Output

Kết quả của bài toán trên một dòng duy nhất.

Example

Test 1

Test 2

Input:

5

Output:

-3

Input:

10

Output:

5


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.