Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P201PROI - Matrix Binary

Một ma trận vuông có chiều dài cạnh là 1 số chẵn được gọi là good nếu nó chỉ bảo gồm các số 0-1 và tổng các số 1 là lẻ.

một ma trận được gọi là supperMatrix nếu tất cả các ma trận vuông con kích thước chẵn của nó đều là một ma trận good.

cho ma trận 0-1 kích thước (n,m) trong đó n > m. Yêu cầu bạn là thưc hiện ít phép biến đổi nhất để ma trận đã cho trở thành supperMatrix. Với mỗi thao tác bạn có quyên thay đổi a_i thành 1 0.

Lưu ý : Ma trận vuông kích thước 0 cũng được coi là 1 ma trận good.

Input

- dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên dương n,m là kích thước ma trận.

- n dòng tiếp theo mỗi dòng gồm m kí tự liên tiếp chỉ gồm 0 và 1 mô tả ma trận.

input thỏa mãn: 1<=m <=n và m*n<=10^5

Output

- In ra trên 1 dòng duy nhất đáp án bài toán

- Nếu không tồn tại đáp án in ra '-1'

Examples

inputs:

3 3

101

001

110

outputs:

2

giải thích:

thay đổi a_(0,0) = 0 và a(1,1) = 1.


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-08-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.