Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P201PROH - Biến đổi

Problem H: Biến đổi.

Bạn được cho 2 số nguyên dương a và b. Có 2 phép biến đổi số nguyên a:

  • Nếu a là số chẵn thì a sẽ biến thành 3a/2.
  • Nếu a lớn hơn 1thì a sẽ biến thành a – 1.

Lưu ý rằng nếu a là một số chẵn và lớn hớn 1, bạn có thể chọn một trong hai phép biển đổi.

Vậy liệu số a có thể trờ thành số b sau một số phép biến đổi hay không. Các phép biến đổi có thể sử dụng bất kỳ số lần và bất kỳ trình tự nào.

Input:

  • Đầu vào là chứa một số nguyên T (1≤ T ≤ 104) – số trường hợp thử nhiệm.
  • T dòng tiếp theo chứa hai số nguyên dương a và b (1 ≤ a,b ≤ 109) .

Output:

  • In ra T dòng:
  • Dòng thứ i chứ câu trả lời cho thử nhiệm thứ i. In ra “YES” nếu có thể biến a thành b và “NO” nếu ngược lại

Exampe

Input

Output

6

2 3

1 1

3 6

6 8

1 2

4 1

 

YES

YES

NO

YES

NO

YES


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-08-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.