Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P201PROF - Password

Problem F: Password

Time limit: 1s

Halley có thói quen đặt mật khẩu bằng các số. Mật khẩu gần đây cậu đặt cho tài khoản Facebook là n với n là một số nguyên dương. Một thời gian cậu phát hiện ra rằng, Cortana đang dò mật khẩu Facebook của mình. Halley quyết định thay đổi mật khẩu theo quy tắc sau: Cậu chọn ra một số nguyên dương a nhỏ nhất sao cho a chia hết cho n và a có k hoặc nhiều hơn k số 0 ở cuối số (k là số nguyên dương). Bạn hãy giúp Halley tìm ra số thỏa mãn nhé.

Input

Một dòng duy nhất gồm hai số nguyên dương n (1 <= n <= 109  ) và k (0 <= k <= 8) được mô tả như trên đề bài.

Output

Một dòng duy nhất in ra kết quả của bài.

Example

Input

Output

123456789 8

12345678900000000


Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2020-08-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM64 CPP CPP14 JAVA PYTHON PYTHON3

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.